Informacje wprowadzające
Niniejsze informacje przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest SalesTracker Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21 lok. 19B, 40-053 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508866.
Kontakt w sprawie danych osobowych
Kontakt w sprawie ochrony danych w SalesTracker Sp. o.o.: iodo@salestracker24.com.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych przez SalesTracker Sp. z o.o., a także wykonania ciążących na SalesTracker Sp. z o.o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
Przekazywanie informacji podmiotom trzecim

SalesTracker Sp. z o.o. jest uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami SalesTracker Sp. z o.o.) w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi świadczonej przez SalesTracker Sp. z o.o. .

W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom SalesTracker Sp. z o.o. na podstawie umowy o podpowierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy SalesTracker Sp. z o.o. a Podwykonawcami SalesTracker Sp. z o.o. Podwykonawcami SalesTracker Sp. z o.o. są:

  • CMT Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  • ATM S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Oktawave Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Hostersi Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku

Ponadto SalesTracker Sp. z o.o. jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi świadczonej przez SalesTracker Sp. z o.o., w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców SalesTracker Sp. z o.o. posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi przez SalesTracker Sp. z o.o., w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z SalesTracker Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez SalesTracker Sp. z o.o. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi przez SalesTracker Sp. z o.o., w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z SalesTracker Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez SalesTracker Sp. z o.o. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Dostęp do danych osobowych
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
Prawo wniesienia skargi
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane lokalizacji
Konieczność pobierania danych lokalizacji z telefonu zależy od konfiguracji konta zdefiniowanej przez Twojego administratora. Jeśli pobieramy dane Twojej lokalizacji (koordynaty GPS) to wykorzystujemy je do zapisywania miejsca spotkania z klientem aby pomóc w szybkim raportowaniu aktywności lub do budowania historii Twoich wizyt.
Podstawa prawna
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z SalesTracker Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez SalesTracker Sp. z o.o., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SalesTracker Sp. z o.o. działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SalesTracker Sp. z o.o. ciążącego na SalesTracker Sp. z o.o. obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.