Wprowadzenie
SalesTracker chce być uznanym dostawcą w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług doradczych i szkoleniowych. Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz wiedzę naszych pracowników w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klientów.
Nasze podejście do jakości
Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach:
 • Wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania,
 • Przyjmujemy tylko zlecenia, dla których posiadamy możliwości ich terminowej realizacji,
 • Przy planowaniu procesów i usług, identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom,
 • Jako firma technologiczna stawiamy na stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej i nowoczesnych technologii,
 • Podejmujemy działania wspierające utrwalanie efektów naszych usług,
 • Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie.
Nasze podejście do klientów i stron zainteresowanych
W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:
 • prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
 • zapewnienie poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;
 • świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
 • zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;
 • zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
 • dążenie do stałego podwyższania własnych kwalifikacji;
 • stałe spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i innych mających zastosowanie wymagań.
 • zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy.
Mierzalne cele operacyjne, ustalane rokrocznie przez kierownictwo Spółki, są do wglądu wszystkich zainteresowanych.
Cały personel Spółki zna i stosuje Politykę Jakości i procedury zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.
Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania mających zastosowanie wymagań.